PRIVACY VERKLARING

[voor het laatst aangepast op 29 mei 2018]

Stichting Grafisch Atelier Den Bosch (hierna genoemd het GA), gevestigd aan de Boschveldweg 471a, 5211 VK ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postadres:
Boschveldweg 471A
5211 VK Den Bosch

Bezoekadres: 
Boschdijkstraat 100

www.gadenbosch.nl
info@gadenbosch.nl

+ 31(0)73 6134277

Verwerking persoonsgegevens
Het GA verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De volgende gegevens worden verwerkt:

- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige gegevens die je actief verstrekt door een bijdrage op onze website
- locatie-gegevens
- gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doel van verwerking van jouw gegevens. De gegevens worden gebruikt voor/om:
- het afhandelen van jouw betaling
- verzenden van de nieuwsbrief en/of mailing
- je te kunnen bellen of mailen als dit nodig om de dienstverlening van het GA te kunnen uitvoeren
- je te kunnen informeren over het wijzigingen van onze diensten, activiteiten en producten
- gebruik te kunnen maken van onze diensten, activiteiten en producten
- als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming
Het GA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het GA) tussen zit. Voor zover mogelijk zijn de gegevens anoniem (Google Analytics) of ten allen tijden zelf te wijzigen (Mailchimp). Het GA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Het GA gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen die voldoen aan de AVG:

- Mailchimp – voor het verzenden van nieuwsbrieven en mailings
- Google Analytics – voor het registeren van de aantallen van bezoek aan de website

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Het GA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Personalia – Voor deelname aan activiteiten en deze worden bewaard zolang deze actueel zijn tenzij de deelnemer anders besluit.
- Adres – Voor verzending of wettelijke noodzaak zoals overeenkomsten deze worden bewaard zolang de administratieplicht daarom vraagt.
- E-mail – Voor het verzenden nieuwsbrieven en gepaste informatie tot wederopzegging of zolang er actief contact is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het GA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het GA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het GA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gadenbosch.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het GA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het GA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gadenbosch.nl.